Projekty zrealizowane

Jutro MY

 

Pod takim hasłem w 2010 roku Fundacja Patria zrealizowała projekt dla trzech gmin wiejskich z woj. wielkopolskiego: Łubowo – partner projektu, Kiszkowo, Kłecko. Projektem objęto mieszkańców ww. gmin, którzy ze względu na typowo rolniczą specyfikę, są narażeni na wysoki poziom bezrobocia, niski poziom aktywności społecznej i zawodowej. Poprzez działania podjęte w ramach projektu liczono na pobudzenie aktywności i integracji społecznej poprzez eliminację barier psychologicznych.

Ze względu na specyfikę społeczną uczestników projektu, celem działania było umożliwienie poznanie „lepszego życia” i pokazania im, że nie muszą powielać negatywnych zachowań swojej rodziny i środowiska. Wspomniana specyfika narzuciła realizację projektu na dwóch płaszczyznach. Terapeutycznej, która miała za zadanie zniwelować negatywne skutki oddziaływań rodzinnych, a jej celem było nauczenie nowych sposobów radzenia sobie z sytuacjami społecznymi. Druga płaszczyzna, to tzw. płaszczyzna zajęciowa, która miała na celu stworzyć warunki do rozwoju osobowościowego , nauki oraz umiejętności zagospodarowania czasu wolnego poprzez umiejętność organizacji zajęć rozwijających zainteresowania, uświadamiających potrzeby i uczących kreatywnego wykorzystania posiadanego potencjału. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne i objęło 60 mieszkańców trzech gmin w wieku 15-25 lat.

W projekcie wzięła udział młodzież sprawiająca problemy, z ubogich środowisk, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonych dysfunkcją społeczną, wychowujących się poza rodziną. Dla nich zostały otwarte: Koło Rozwoju Osobistego i Punkt Konsultacyjny.

Dla realizacji projektu, partner projektu – Urząd Giny Łubowo, udostępnił wyposażony budynek schroniska młodzieżowego w Siemianowie. W nim odbyło się 6-dniowe zgrupowanie integracyjne, zajęcia terapeutyczne i Klub Rozwoju Osobistego.

Przeprowadzono zajęcia z fotografii, sztuk walki i sportu. W ramach zajęć terapeutycznych przeprowadzono diagnozę indywidualną i środowiskową, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia z zakresu nabywania umiejętności komunikacyjnych, autoprezentacji, integracji poprzez grupę. Zorganizowano warsztaty aktywizacji zawodowej i zajęcia z zakresu zawodów tradycyjnych: bartnictwo, pszczelarstwo, wikliniarstwo. Uczestnicy mieli możliwość określić swoje predyspozycje i możliwości do wykonania poznanych zawodów: fotografia, muzyka, teatr, taniec, film, malarstwo. Ponadto mieli możliwość rozwinięcia umiejętności i pozyskania wiedzy z zakresu komputerów, języka angielskiego. Przy współpracy z DPS zostali zapoznani z działaniami wolontariatu. Zajęcia terapeutyczne miały ukształtować do zaangażowania i podejmowania decyzji, wykazania się własnymi pomysłami i rozwijania pasji i zainteresowań.

W ramach Klubu Rozwoju Osobistego uczestnicy korzystali z konsultacji informatycznych, językowych. W jego ramach utworzono Punkt Konsultacyjny dla rodzin, w którym można było skorzystać z pomocy fachowców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych i uzależnień.

Na koniec projektu zorganizowano piknik, na którym pokazano wyroby wytworzone przez uczestników projektu, pokazano przedstawienie przygotowane dla mieszkańców DPS, odbyły się pokazy tańca, grupy fitness, samoobrony, rozegrano mecz siatkówki, odbył się pokaz mody, wizażu, nakrywania do stołu i odbył się koncert karaoke.


 

NIE dla wykluczenia osób niepełnosprawnych

 

Praca daje człowiekowi możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, jest szansą rozwoju osobistego, a jej wykonywanie podnosi poczucie własnej wartości i stopień integracji ze społeczeństwem. Osoby niepełnosprawne stanowią grupę bezrobotnych, która ze względu na istnienie barier społecznych, ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. W Polsce wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest dwa razy niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Niska aktywność zawodowa tylko pogłębia zakorzenione w świadomości społecznej stereotypy postrzegania osób niepełnosprawnych, które same zaczynają wierzyć w to, że są gorsze dla potencjalnego pracodawcy.

Rynek pracy stawia wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji, tymczasem struktura wykształcenia niepełnosprawnych w Wielkopolsce stanowi ogromne wyzwanie dla służb zatrudnienia. Tylko 3,4% z tej grupy posiadało na koniec 2009 roku wykształcenie wyższe, a co czwarta osoba (24,8%) wykształcenie na poziomie średnim. Większość osób niepełnosprawnych legitymuje się wykształceniem zawodowym (37,7%) oraz gimnazjalnym i poniżej (34,1%).

To niektóre z najważniejszych przesłanek projektu „Nie dla wykluczenia osób niepełnosprawnych”

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 100 bezrobotnych lub poszukujących pracy osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego poprzez objęcie ich przez okres trwania projektu poradnictwem psychologicznym, psychospołecznym i zawodowym, rozwijającym również umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy, jak również kursami pozwalającymi uzyskać nowe kwalifikacje, w zakresie:
- zielarstwa,
- ogrodnictwa i rolnictwa,
- kuchni tradycyjnej,
- ceramiki,
- plecionkarstwa.

Uczestnictwo w kursach mało na celu:
- podniesienie umiejętności społecznych uczestników i zwiększenie poziomu ich samodzielności i niezależności społecznej, samooceny i świadomości na rynku pracy,
- przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy,
- zapoznanie ze strategiami rozwiązywania problemów i konfliktów, a także z metodami walki ze stresem, poprzez poradnictwo psychologiczne i zajęcia socjoterapeutyczne.

więcej szczegółów na stronie www.niedlawykluczenia.pl


 

II Integracyjna Majówka Konna

 

PROPOZYCJE
II Integracyjna Majówka Konna
Imiołki 03.05.2011

1. Organizator: Stajnia Rekreacyjno-Hipoterapeutyczna Fundacji PATRIA
2. Termin: 03.05.2011 (wtorek), godzina rozpoczęcia: 14.00
3. Miejsce: Fundacja PATRIA, wieś Imiołki gm. Kiszkowo k.Gniezna
4. Warunki: plac konkursowy – podłoże trawiaste,
rozprężalnia – podłoże trawiaste
5. Ostateczny termin zgłoszeń: 30.04.2011 (sobota)
e-mail: patria@patria-opp.pl
fax: (61) 427 72 15
Dyrektor zawodów: Dagna Świątek             509 930 915
6. Program zawodów:
Konkurs nr 1 – konkurs sprawnościowy kl. S (specjalna – dla osób niepełnosprawnych jeżdżących tylko stępem)
Konkurs nr 2 – konkurs sprawnościowy kl. N (normalna)
Konkurs nr 3 – konkurs „koń i rower” – kategoria juniorzy do 18 r.ż. (na czas parkur krzyżaki + runda rowerem wokół parkuru)
Konkurs nr 4 – konkurs „koń i rower” – kategoria seniorzy (na czas parkur krzyżaki + runda rowerem wokół parkuru)
Konkurs nr 5 – konkurs zwykły, wysokość przeszkód do 60 cm
Konkurs nr 6 – konkurs zwykły kl. LL, wysokość przeszkód do 80 cm
Konkurs nr 7 – konkurs zwykły kl. L, wysokość przeszkód do 100 cm
Konkurs nr 8 – konkurs zwykły kl. P, wysokość przeszkód do 110 cm

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Zalecane jest ubezpieczenie zawodników i koni od następstw wypadków i innych zdarzeń losowych.
2. Nie obowiązuje dokumentacja wymagana przepisami PZJ.
3. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców na start w zawodach.
4. Na terenie zawodów będzie obsługa medyczna.
5. Organizator nie odpowiada za wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe mogące mieć miejsce podczas trwania zawodów.
6. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska/boksu w stajni: koszt 35 zł (ilość miejsc ograniczona).
7. Wyżywienie: punkty gastronomiczne na terenie zawodów.
8. Organizator  zapewnia parking dla koniowozów.
9. Opłaty:
Startowe: – konkurs nr 1 –  10 zł
- konkursy nr 2,3,4 –  15 zł
- konkursy nr 5,6,7,8 –  20 zł
Całość opłat startowych przeznaczona na nagrody.
10.  Nagrody:
Organizator zapewnia pamiątkowe flots dla wszystkich uczestników konkursów 1-4, oraz dla pierwszych 6 osób w konkursach 5-8.
Puchary za trzy pierwsze miejsca w konkursach nr 5,6,7,8.
Nagrody rzeczowe w wybranych konkursach.
11. Ranga zawodów: towarzyskie;
Obowiązuje strój klasyczny jeździecki (białe bryczesy, biała koszula, czarne sztylpy) lub schludny i bezpieczny strój w tonacji czarno-białej. OBOWIĄZKOWY KASK OCHRONNY

Kodeks postępowania z koniem:
I. Na wszelkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
II. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
III. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnie podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
IV. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
V. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.


 

Republika Uśmiechu 2011

 

W ramach akcji „Uśmiech z Lednicy”  rozpoczęliśmy działania nad projektem Republika Uśmiechu. Ma on na celu zorganizowanie integracyjnych turnusów letnich dla dzieci niepełnosprawnych.

Celem Republiki Uśmiechu jest integracja niepełnosprawnych i zdrowych osób, uwrażliwienie na krzywdę innych, edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczności lokalnej jak i stworzenie miasteczka dla studentów mających prowadzić zajęcia dla biorących udział w projekcie dzieci.

Idea Republiki Uśmiechu skierowana jest do młodych ludzi (studentów) wchodzących dopiero w dorosłe życie, którzy mają się nauczyć rzetelności, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, a także wrażliwość na krzywdę ludzką. Oraz do dzieci w wieku 10-18 lat, które mają poznać sposób funkcjonowania państwa, będą uczestniczyć w jego tworzeniu, a także poprzez zabawę zostaną wciągnięte w proces integracji społecznej.

Obozy odbywały się we wsi Imiołki, nad jeziorem Lednica.

Przez pierwsze 4-5 lat Republika Uśmiechu funkcjonować będzie w formie obozowej, namioty, kuchnia polowa itp. Z czasem stopniowo mają powstawać budynki trwałe, głównie z drewna, ogrzewane solarnie.

W każdym turnusie ma uczestniczyć około 20. dzieci niepełnosprawnych, 20. opiekunów – studenci czyli wolontariusze oraz od 3 do 5 opiekunów odpowiedzialnych za przebieg turnusów. Jedna osoba zdrowa ma opiekować się jedną osobą niepełnosprawną.